Privacy Policy

AIRTRADE PRIVACY STATEMENT SME Travelâ„¢ (mei 2018)

1. Wie is Airtrade 

Airtrade Holland B.V. (‘Airtrade’) is in 1989 opgericht en is gevestigd te Haarlem met Kamer van Koophandel nummer 33248489. De inspanningen van Airtrade zijn er op gericht zo goed mogelijk te voldoen aan de AVG en aan de hier opgenomen verklaring inzake het privacy beleid (‘Privacy
Statement’) ter waarborging van de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens.


2. Werking
Airtrade is verantwoordelijk voor het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens zoals beschreven in dit Privacy Statement. Het Privacy Statement is van toepassing op gebruikers van de applicatie www.smetravel.nl (‘Website’). 

3. Voor welke situaties
In de volgende gevallen kunt u gevraagd worden om uw persoonsgegevens te verstrekken:

a. Contact – het sturen van een email aan Airtrade via de Website of het bellen met het Customer Service Center met vragen over Airtrade in het algemeen of een via Airtrade gemaakte boeking. Persoonsgegevens voor dit doel worden niet bewaard; De grondslag voor de verwerking van deze gegevens is artikel 6 lid 1 sub b en in sommige gevallen sub f AVG, omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst waarbij u toegang wordt
verleend tot de website of omdat (als u geen overeenkomst met ons heeft) het noodzakelijk is voor de behartiging van Airtrade’s gerechtvaardigde bedrijfsbelangen om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.


b. Nieuwsbrief – op het moment dat u zichzelf heeft opgegeven voor een of meerdere nieuwsbrieven van Airtrade, zal uw e-mailadres uitsluitend worden gebruikt om u de desbetreffende nieuwsbrief te kunnen zenden. Wanneer u de nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen, kunt u op elk gewenst moment de toezending te stoppen door u af te melden middels de aangegeven link onderaan de nieuwsbrief.


4. Verstrekking van gegevens aan derden
Airtrade verstrekt – waar zij verwerkingsverantwoordelijke is - zonder uw voorafgaande toestemming geen persoonlijke informatie aan derden voor marketing doeleinden of anderszins, tenzij dit voor de uitvoering van de diensten van Airtrade noodzakelijk is of dit van rechtswege door de daarvoor bevoegde autoriteiten op grond van gerechtvaardigde wettelijke bepalingen van Airtrade wordt geëist.

Bij het veroorzaken van opzettelijke schade, fraude of misbruik van betaalmiddelen bij het gebruik van Airtrade eigendommen, waaronder de Website, zullen de beschikbare persoonsgegevens worden ingezet ter bestrijding daarvan. Wanneer u via digitale koppelingen van de Website naar websites van derden gaat, is dit Privacy Statement niet meer van toepassing en buiten werking.

 

 

5. Vragen 
Gebruikers van de Website kunnen met hun vragen over onze Privacy Statement terecht bij Airtrade. De contactgegevens staan vermeld op de Website. Op schriftelijk verzoek van klanten zal Airtrade persoonsgegevens voor zover mogelijk en wettelijk toegestaan uit haar bestand verwijderen. Ook 
heeft de klant te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Airtrade kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door Airtrade voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd. U kunt u vragen en verzoeken 
sturen naar: privacy@airtrade.nl of 

Airtrade Holland BV 
t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming 
Postbus 5473, 2000 GL HAARLEM 


6. Beveiliging 
Ter waarborging van de privacy van uw persoonsgegevens gebruikt Airtrade uiteenlopende vormen van beveiliging. Wanneer u via de Website persoonlijke gegevens verstrekt tijdens of ter afronding van het boekingsproces worden deze gegevens beveiligd via SSL (Secure Socket Layers). Uw 
vastgelegde persoonsgegevens bevinden zich daarna achter een ‘Firewall’ ter bewaking en bescherming tegen datalekken. 


7. Gebruik Website 
Wanneer u een optie of boeking maakt worden alleen de persoonsgegevens van de reiziger(s) verwerkt ten behoeve van de (reis)agent conform Artikel 3. Voor het gebruik van Cookies op de Website verwijzen wij u vriendelijk naar de ‘Airtrade Cookie Policy Statement’. 


8. Disclaimer 
Airtrade is gerechtigd de inhoud van het Privacy Statement in de toekomst te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de Website is daarvoor afdoende. Airtrade adviseert daarom deze privacyverklaring regelmatig te bekijken. Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe toegewezen rechtbank en rechter.